V/v tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020
Tiếp tục cho học sinh học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020