V/v thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố; công văn số 3284/UBND-KGVX ngày 22/7/2020 của UBND Thành phố về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19