Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ thi đua - Khen thưởng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông Tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
05/11/2020
Quyết định về việc ban hành qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội tại Tờ trình số 941/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Quyết định thay thế Quyết định ban hành kèm theo qui định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Qui định khen thưởng thành tích đột xuất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
05/11/2020
Thông tư liên tich hướng dẫn việc đăng kí và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng kí và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.
27/10/2020
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
28/10/2020
Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
28/10/2020